Thủ thuật Code Auto Add friends không sợ bị Facebook chặn

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin

Code này sẽ giúp bạn tự động kết bạn hàng loạt mà không sợ bị facebook chặn tính năng. Bạn có thể chỉnh mức thời gian hạn chế kết bạn ( ví dụ như 5s kết bạn 50 người )

Bạn có thể vào danh sách đề xuất kết bạn hay danh sách thành viên trong group nào đó hoặc danh sách bạn bè của bạn miễn là có nút thêm bạn bè (Add Friend).

Kéo xuống danh sách cuối cùng để load nhiều người hơn. Sau đó F12 mở sang Tab Console chèn code này vào và nhấn Enter

Code:
javascript: var delayInput = prompt("Delay between actions (ms)", "1000"); var stopAfter = prompt("Stop after how many friend requests are sent?", "100"); var workDelay = parseInt(delayInput, 10); var loading = document.createElement("div"); loading.setAttribute("id", "noni_loading"); loading.setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(255,255,255,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; z-index: 1000; padding: 12px;"); document.body.appendChild(loading); document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No friends added."; var inputs = document.querySelectorAll('.FriendRequestAdd:not(.hidden_elem)'); var i=0; var delay=0; var cont=true; var stopAfterNumber=0; if(parseInt(stopAfter, 10)>inputs.length) { stopAfterNumber=inputs.length; } else { stopAfterNumber=parseInt(stopAfter, 10); } function addFriends(max){ if(inputs.length<=0) { document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(140,60,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;"); document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No 'Add Friend'-buttons found :("; alert("That didn't work..."); document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;"); } else { if(workDelay <= 0) { delay=0; } else if(workDelay <= 10) { delay=workDelay+(Math.floor((Math.random()*5))); } else { delay=workDelay+(Math.floor(Math.random()*(0.1*delay))-(0.05*workDelay)); } if(i<stopAfterNumber) { inputs[i].click(); document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends added. "+delay+"ms waiting..."; cont=true; } else { document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends successfully added!"; document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(60,140,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;"); cont=false; } i++; if(cont==true) { setTimeout(addFriends, delay); } else { alert("Success!"); document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;") } } } addFriends();
Nó sẽ hiện ra thông báo tùy chọn bạn cứ nhấn OK thôi !!!

Và bây giờ tận hưởng việc tự động kết bạn mà không sợ facebook chặn nhé !!!
Chúc các bạn thành công !!!
 
Top